تصرف عدوانی

تصرف

تصرف از معانی حقوق مدنی و عبارت است از این که مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد.
تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به وساطه مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر.

عدوان

از معانی حقوق مدنی و فقهی است. در فرانسه به آن injustmenet می گویند. صفت تصرف بدون مجوز قانونی است از همین قبیل است ید عدوان (ماده 308 قانون مدنی) تصرف بدون مجوز در مال غیر است (ماده 308- 366 قانون مدنی).

تصرف عدوانی

ید غیرقانونی را گویند.

تصرف عدوانی به معنی اخص

تصرف عدوانی به معنی اخص که موضوع دعوی تصرف عدوانی است تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.

در صدق تصرف عدوانی به این معنی:

اولا) فرق نمی کند متصرف عدوانی مستقل در تصرف باشد و یا به همراه شخص دیگر تصرف کند.
ثانیا) فرق نمی کند که تصرف مزبور به نفوذ و قدرت شخصی افراد عادی خودسرانه به عمل آمده باشد یا این که تصرف متکی به نفوذ و قدرت شخص وی نبوده بلکه به دستور مقام بی صلاحیت مال غیر به تصرف او داده باشد.
ثالثا) شریک مال مشاع هم که بدون اذن شریک دیگر تصرف در مالک کند تصرف عدوانی خواهد بود.

تصرف عدوانی به معنی اعم

عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک (یا قائم مقام قانونی او) بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانون او موجب تحقق عدوان است. ممکن است مالکی که ممنوع المداخله در مال خود شده (مانند ورشکسته) راضی به تصرف کسی در مال خود باشد این رضا فایده ندارد و تصرف دیگران در مال او بدون اذن قانون، تصرف عدوانی است. تصرف عدوانی به معنی اعم در ماده 308 قانون مدنی بیان شده است و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است.

تصرف غاصبانه

از مبانی فقهی و حقوقی است. تصرف شخص در مال غیر به نحو عدوان. (ماده 308 قانون مدنی) ید عدوانی اعم از ید غاصبانه است. ید عدوانه شامل هر دو صورت پیش بینی شده در ماده 308 قانون مدنی می باشد و حال این که ید غاصبانه فقط شامل شق اول آن است.

در غصب، غاصب باید عامداً در مال دیگری تصرف کند ولی در ید عدوانی ممکن است عامداً در مال دیگری تصرف به عمل آید یا از روی جهل و غفلت.

تصرف غیرقانونی

از اصطلاحات حقوق مدنی است.

مترادف با تصرف نامشروع و تصرف عدوانی است و اعم از تصرف غصبی یا غاصبانه است.
از لحاظ حقوق جزایی بدین معنا به کار می رود:
الف) در معنی اعم از شامل اختلاس و سایر تصرفات غیرقانونی (که معنی اخص این اصلاح است و ذیلا توضیح داده می شود) است.
ب) در معنی اخص عبارت است از تصرف بدون مجوز قانونی امناء اموال دولت (یا اموالی که متعلق به افراد و اشخاص است و دولت به امانت آن ها را نگه می دارد) در اموال منفقولی که امین در نگهداری آن ها هستند.

نقل از: وکلای مجرب شمس، گروه وکلای پایه یک دادگستری تهران | وکیل تصرف عدوانی

حمایت از این سایت:

چنانچه مطالب این سایت برای شما مفید می باشد برای پشتیبانی و همکاری با این سایت لینک یا بنر ما را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید


حقوق مدنی و کلمات مرتبط حقوقی شامل:

انواع قراردادها، عقود معین (اجاره- بیع- صلح-وکالت)، اقامتگاه، تابعیت، ادله اثبات دعوی - دعاوی کیفری شامل: حدود، تعزیرات، قتل، جعل، توهین، سرقت، تهدید،آدم ربایی، کلاهبرداری، جرایم پزشکی، انتقال مال غیر، خیانت درامانت، روابط نامشروع- حقوق خانواده شامل: ازدواج، طلاق، طلاق زن، نفقه، مهریه، اجرت المثل، طلاق توافقی، نحله، ارث زن، حضانت فرزندان، طلاق از سوی مرد، محاسبه مهریه به نرخ روز - امور حسبی: وصیت، انحصار وراثت (حصر وراثت)، ولایت، قیومیت - ثبت احوال: ازدواج موقت، اخذ و ابطال شناسنامه، تغییر سن شناسنامه، تغییر نام شناسنامه، حذف همسر از شناسنامه- حقوق تجاری: انواع شرکت های تجاری، تسویه و ورشکستگی، اوراق تجاری (چک، سفته، برات)- سایت حقوقی، وکیل و مشاور حقوقی، سایت وکیل، دفتر وکالت، وکیل دادگستری، مشاوره حقوقی، وکالت قضایی، وکالت دادگستری، وکالت عام، وکالت خاص، وکالت مطلق، وکالت مقید ، وکالت در توکیل، وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری، وکیل ارث تهران،  وکیل چک، وکیل سفته، بهترین وکلای تهران، مشاوره با وکیل خانواده، وکیل ملکی تهران، وکیل کیفری، بهترین وکیل خانواده در تهران، وکیل طلاق، بهترین وکیل طلاق در تهران، وکیل مهریه، مشاوره با وکیل، مشاوره حقوقی تلفنی، وکیل در تهران، بهترین وکیل دعاوی ملکی در تهران، وکیل خانواده، بهترین وکیل تهران، وکیل مواد مخدر، وکیل قتل، وکیل طلاق در تهران، وکیل طلاق توافقی در تهران، وکلای دعاوی خانواده، وکیل آدم ربایی، وکیل سرقت، وکیل برای طلاق، بهترین وکلای ایران، بهترین وکلای تهران، وکیل مهریه، وکیل دیه تهران، مشاوره با وکیل، مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، وکیل پایه یک دادگستری تهران، مشاوره حقوقی تلفنی، ارتباط با وکیل، وکیل درجه یک تهران، وکیل خوب در تهران، وکیل در سعادت آباد، وکیل پایه یک، وکیل پایه یک دادگستری خانم تهران، سایت وکیل دادگستری، وکیل ارثیه، وکیل خوب، وکیل خیانت در امانت ، وکیل مواد مخدر در تهران، وکیل تصرف عدوانی تهران، وکیل دادگستری زن