آخرین دستورالعمل برای گرفتن مهریه

آخرین دستورالعمل برای گرفتن مهریه چیست؟

طبق رویه جدید در خصوص مطالبه مهریه، متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره اجرائیات ثبت اسناد مراجعه کنند، زیرا : براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره رسمی، عقد نکاح دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام نمایند.

البته شایان ذکر است که تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی مطالبه مهریه بود، می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند.

البته شایان توجه است که درسایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به اداره ثبت ندارد و ادارات ثبت اسناد حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

علیهذا در مورد مطالبه مهریه پس از مراجعه زوجه یا وکیلش (وکیل برای گرفتن مهریه)  به دفتر ثبت ازدواجش و اخذ مدارک مربوطه و ارائه این مدارک به اداره اجرائیات ثبت اسناد و تشکیل پرونده، چنانچه اداره اجرائیات ثبت اسناد پس ازاستعلام از مراجع ذیربط و تفحص در مورد اینکه آیا زوج دارای اموالی است (که دارای سند رسمی است )….

 بهر تقدیر در این مرحله مطالبه مهریه به دو صورت محتمل است :

زوج مالی دارد (مانند اتومبیل یا ملک یا حساب بانکی یا حقوق و دستمزد و….) که بدوا توسط این اداره توقیف و سپس بعد از ارزشیابی توسط کارشناس، مال مذکور به زوجه تودیع می شود .

مالی از زوج یافت نمی شود که در اینصورت اداره ثبت اسناد برای زوجه یا وکیل وی گواهی صادر می کند که دال بر این است که زوج دارای مالی با سند رسمی نیست و زوجه یا وکیلش (وکیل مهریه) با در دست داشتن این گواهی می تواند از طریق دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه کند و پس از این مرحله دادگاه با دعوت از طرفین (زوج و زوجه) با تعیین وقت مقرر شروع به رسیدگی می نماید.

پس از محکومیت زوج به پرداخت مهریه همسرش، زوج هم از این مرحله به بعد می تواند دعوای اعسار از پرداخت مهریه مطرح کند و در این دعوا در جلسه رسیدگی هرگاه زوجه قادر به اثبات تمکن مالی همسرش نباشد، دادگاه  با اعسار زوج موافقت می کند و مهریه را تقسیط می نماید.

پس از قطعی شدن این مرحله زوجه باید برای استیفای قسط ها  از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت ده روزه، زوج مکلف به پرداخت قسط ها به زوجه است و درصورتی که از پرداخت اقساط مهریه در هر مرحله استنکاف ورزد، زوجه می تواند درخواست بازداشت وی را ازدادگاه کتبا ( وفق قانون محکومیت های مالی ) اعلام نماید و دادگاه خانواده با دستور کتبی از نیروی انتظامی ( ضابط دادگستری ) دستور جلب وی را صادر می کند.

آخرین دستورالعمل برای گرفتن مهریه

نقل از: وکلای مجرب خانواده تهران، با داشتن بیش از 18 سال تجربه در پیگیری پرونده های طلاق، مهریه و…