اولویت پرداخت دیون متوفی

 

اولویت پرداخت دیون متوفی

الف دیون وحقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود (ماده 225 قانون  امورحسبی )

در موقع تقسیم ، دیونی که به موجب مقررات قانونی رجحان دارند می بایستی رعایت شود که حق تقدم آن به شرح ذیل است :

طبقه اول

الف حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل ازفوت

ب حقوق خدمتگزار بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت

ج دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفته ای مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت

طبقه دوم

طلب اشخاصی ه مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت مدیون شده است . این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که فودر دوره قیمومیت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد .

طبقه سوم

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد .

طبقه چهارم

 الف  نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی: ( در هر حال زوجه می تواند برای زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب وی از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلا س یا ورشکستگی شوهر زن  مقدم بر غرما خواهد بود……)

ب  مهریه زن

طبقه پنجم

طلب سایر بستانکاران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code