سوء پیشینه

سوء پیشینه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (در مورد سوء پیشینه )

سوال:

با عنایت به ماده25 2525 25قانون مجازات اسلامی مصوب1392 وتبصره1 یک آن که مقرر میدارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات خواهشمند است دستور فرمائید سوال ذیل در کمیسیون تخصصی مطرح وپاسخ آن جهت بهره برداری قضائی به این شعبه ارسال گردد

سئوال:چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیتهای بندهای سه گانه ماده25 باشد وپس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد ونیز چنانچه شخصی مشمول تبصره1 ماده مزبور گردد سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود آیا مرجع قضایی دایره سجل کیفری در گواهیهای صادره مجاز به ذکر عبارت فاقد سابقه کیفری میباشد هست یا اینکه لزوما عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشارهای به سابقه کیفری غیرموثرمحکومعلیه داشته باشد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( مورخ 23/4/1392 شماره7/93/961)

 11 11با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده 26 2525 قانون مجازات اسلامی 1392 مصوب 1392محکومٌ علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می نماید و با انقضای این مواعد، همان طور که در تبصره 2 دو ماده 26 26قانون مذکور تصریح شده ، شخص اعاده حیثیت حاصل می نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می گردد لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج م حبس حکومیت در گواهی صادره نیست.

 22 2محکومین موضوع تبصره 1 یک ماده 25 26قانون مجازات اسلامی 1392 مصوب 1392 سال 1392فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود.

ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند :

الف 7 سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی .

ب – 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد ( تبعید)و حبس تا درجه 4.

پ 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه5 .

تبصره یک : در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گوتهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گرددمگر به درخواست مراجع قضائی برای تعین یا باز نگری در مجازات .

تبصره دو : در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود .

تبصره سه : در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود . محکوم در مدت درزمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای خکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.