موارد اجباری و اختیاری تحریر ترکه

موارد اجباری و اختیاری تحریر ترکه

تعریف و فلسفه تحریر ترکه

تحریر از نظر لغوی به معنی آزاد کردن، نوشتن می باشد اما از نظر اصطلاحی و حقوقی تحریر ترکه که عبارتست از تعیین دارایی ها و دیون متوفی. بعبارت دیگر برداشتن صورت ریز ترکه با توصیف اموال و ارزیابی آن و تعیین مطالبات و بدهی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار بدهکاران ورثه مسلم است.

تحریر ترکه یک نوع اقدام تامینی محسوب می شود که به منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی برای حفظ حقوق بستانکاران و وراث متوفی از دستبرد اشخاصی که با متوفی هم منزل بوده یا در دارایی او مداخله داشته اعم از بعضی ورثه یا اشخاص خارج بسیار سودمند و موثر است. این امر بعنوان مقدمه تصفیه ترکه، دو اثر مهم حقوقی به دنبال دارد:

اول: تصفیه ترکه که مطابق با صورت تحریر ترکه انجام می شود.

دوم: دیون یا وصایا، یا مطالبانی که به هر جهتی در صورت تحریر ترکه ذکر نشده باشد، مستلزم اقامه دعوی در دادگاه صلاحیت دار و تعیین تکلیف از سوی دادگاه می باشد به عنوان مثال طبق ماده 272 قانون امور حسبی هرگاه بستانکاری در موعد مقرر خود را برای تحریر ترکه معرفی نکند، یا پس از معرفی، طلب او تصدیق نشود و مورد تردید یا تکذیب یا انکار ورثه قرار گیرد، می تواند در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نماید.


موارد اجباری و اختیاری تحریر ترکه

تحریر ترکه که علی الاصول امری است اختیاری و معمولا وراثی خواستار آن می شوند که ترکه را در معرض تلف و تضییع بدانند و اساسا امری اختیاری است و تا زمانی که در خصوص امور راجع به ترکه از قبیل نگهداری و تصفیه و تقسیم آن اتفاق نظر داشته باشند ضرورتی هم برای تحریر ترکه احساس نمی شود. در عین حال احتیاط حکم می کند انجام این امر در همه موارد به اختیار وراث یا سایر افراد ذینفع نباشد بلکه برای حفظ حقوق افرادی که قادر به احقاق حقوق خویش نمی باشند لازم است ترکه تحریر شود این مورد در موارد 205، 334، 240 و 344 قانون امور حسبی ذکر شده است.


اشخاص ذینفع درخواست کننده تحریر ترکه

کسانیکه می توانند تحریر ترکه را درخواست نمایند به ترتیب عبارتند از:

1- ورثه یا نماینده قانونی آنها

2- وصی بر اداره اموال

3- امین غایب و قیم محجور ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت به آنها

4- طبق ماده 338 قانون امور حسبی در ترکه متوفی خارجی، در ذینفع یا کنسول دولت متبوع متوفی می تواند درخواست تحریر ترکه نماید

5- با استناط از مواد 327 و 328 قانون امور حسبی، در مورد ترکه متوفی بلاوارث، هر ذینفع یا دادستان یا مدیر ترکه می تواند تحریر ترکه را درخواست کنند.


همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به امور حسبی (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل در امور ارث بهره مند شوید.


✅ نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 18 سال تجربه در استان تهران | وکیل ارث تهران | وکیل انحصار وراثت تهران