نمونه کلاهبرداری از منظر قانون ثبت اسناد و املاک

نمونه کلاهبرداری از منظر قانون ثبت اسناد و املاک:

شخصی به موجب سند رسمی قسمتی از ملک خود را مشاعا به دیگری انتقال می دهدو بعد از این انتقال تقاضای ثبت آن را به نام خودش (بدون ذکر و استثناء مقدار انتقال داده شده ) می نماید و آگهی نوبتی نسبت به شش دانگ به نام انتقال دهنده منتشر می شود و ظرف مدت قانونی  اعتراضی نمرسد و تحدید حدود بدون اعتراض به عمل می آید پس از انقضای مهلت اعتراضات ورثه متقاضی ثبت تقاضای خلع ید منتقل الیه و مطالبه اجرت المثل می نماید و انتقال گیرنده به سند انتقال استناد کرده و خود را مالک معرفی می کند و با توجه به مراتب مذکور آیا دادگاه باید خواهان ها را مالک شش دانگ شناخته   و حکم به نفع انان صادر نماید یا خیر ؟ ضمنا نسیت به ملک مذکور سند ماکیت صادر نشده است

در مورد انتقال قسمتی ازملک به موجب سند رسمی به دیگری قبل از تقاضای ثبت تمامی ملک را نمودهو بعد از انتشار آگهی نوبتی نسبت به کل ملک به نام انتقال دهنده و انقضای مدت اعتراض و عدم وصول اعتراض و اینک در دفترملاک تا کنون به ثبت نرسیده ماده22 قانون ثبت حاکم بر قضیه بوده و دادگاه با توجه به مقررات قانون ثبت متقاضی ثبت را بایستی مالک بشناسد .در صورتیکه انتقال گیرنده به ادعای مالکیت قسمتی از ملک مورد بحث باقی باشد می تواند برابر ماده 105 و 106 قانون ثبت به مراجع صالحه و همچنین در صورتی که مدعی باشد حین قبول تقاضای ثبت انتقال دهنده ملک را بر حسب سند رسمی انتقال گرفته و متصرف به  بوده می تواند جهت اجرای مقررات ماده 25 قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نماید .

ماده 25 قانون ثبت : هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی ایجاد شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.

ماده 105 قانون ثبت :  جز در موارد ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن ) هرکس تقاضا ثبت ملکی  را بنماید که قبلاٌ به دیگری انتقال داده وبا علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مسئولیت از او شده ، تقاضای ثبت بنماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضامالک بوده ولی در موقع ثبت ملک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطاراداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد .

ماده 106 قانون ثبت :  مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا  با علم به اینکه به نحوی از انحاءقانونی سلب مالکیت ازمورث او شده است ، تقاضای ثبت آن ملک نماید یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند در تمام این موارد علم وراث باید بوسیله امضاء یا مهر یا نوشته بخط او محرز شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *