صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم مواد مخدر

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم مواد مخدر چنانچه شخصی متهم به سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و ولگردی باشد، کدام یک از مراجع قضائی (دادسراها و دادگاه های انقلاب و یا دادسراها و دادگاه های عمومی) با عنایت به مفاد ماده 202 قانون اصلاح موادری از قانون…

مجازات های جایگزین حبس

تلاش دولت یازدهم در مورد جایگزین شدن مجازات حبس به مجازات های دیگر با توجه به اصرار دولت درمورد لایحه ای که در مورد جایگزین شدن مجازات حبس به مجازاتی دیگر واقعیت این است که این لایحه در مجلس در سال 84 مطرح شده بوده و حتی دولت نهم نیز…

آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری،دادخواست حقوقی)

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری،  دانستن تفاوتهای این دوعنوان خیلی موثر است: - دعاوی کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعاوی حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد…