آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث چیست؟

آثار قبولی ترکه یا ارثیه برای وراث در ابتدا ماده 248 قانون امور حسبی را با توجه به عناصر تشکیل دهنده ماده بررسی می کنیم. ماده مزبور مقرر می دارد که : در صورتیکه ورثه ترکه ( ارثیه ) را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت…