آیا استحقاق اقارب برای دریافت نفقه از زمان تقدیم دادخواست می باشد یا از زمان تاریخ اجرای حکم؟

بر حسب مستفاد اصول 166و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2و3و48وقانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و مواد1205 و 1206 قانون مدنی و با عنایت به این که باوجود نصوص قانونی و اعتبار و حاکمیت آن، قاضی مکلف است مطابق قانون رای صادر کند . اولاٌ به محض دادخواهی اقرب برای مطالبه نفقه روز دادخواهی و ایام آینده خود، حق وصول نفقه شرعی و قانونی برای آنان ایجاد می شود. لذا ار تاریخ اقامه دعوی (تقدیم دادخواست ) استحقاق برخورداری از آن را دارند. ثانیاٌ موخر بودن تاریخ انشاء رای دادگاه از تاریخ تقدیم دادخواست به لحاظ ضرورت رسیدگی به ادعا و دلایل اثبات آن که خود مستلزم صرف وقت است و همچنین ادامه مضی زمان وصول محکوم به ، که همگی مستند به نصوص قانونی رعایت آن الزامی است،  نمی تواند موجب محرومیت اقارب از حق مطالبه و وصول نفقه شرعی وقانونی آنان، که به شرح مزبور مورد حکم دادگاه قرار می گیرد، بشود

(نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 1982/7مورخ 5/4/1367 )