قرارداد عدم مسئوليت يا شرط عدم مسئوليت

قرارداد عدم مسئوليت يا شرط عدم مسئوليت توافقي است كه به موجب آن طرفين‎ ‎مسئوليت مدني احتمالي آينده را از ‏بين مي‌برند. با وجود چنين شرطي متعهد از‎ ‎مسئوليتي كه ممكن است در آينده برايش بوجود آيد معاف مي‌شود امروزه ‏بكارگيري شرط‎ ‎عدم مسئوليت در قراردادهاي داخلي و بين‌المللي رايج است .

به عنوان نمونه يك متصدي‎ ‎كشتي كه ‏مي‌خواهد خود را از خطرات و زيانهاي وارده بر كالا در جريان عمل رها سازد‎ ‎بر صاحب كالا شرط مي‌نمايد كه مسئول ‏نقص يا تلف كالا نباشد. همانگونه كه ممكن است‎ ‎توافق شود كه مسئوليت متعهد بكلي از بين برود ممكن است شرط ‏نمود كه متعهد تا ميزان‎ ‎معيني مسئول باشد و مازاد بر آن مسئول نباشد. مثلا در قرارداد حمل و نقل شرط نمود‎ ‎كه ‏متصدي فقط تا ميزان يك ميليون ريال مسئول باشد. در اين حالت اگر خسارت وارده بيش‎ ‎از ميزان مذكور باشد متعهد ‏نسبت به مقدار اضافي مسئوليتي ندارد. در شرط عدم مسئوليت‎ ‎مسئله اساسي ايجاد سازش بين آزادي و نظم است . ‏آزادي مبناي قرارداد و نظم مبناي‎ ‎مسئوليت است .

در اين موضوع نكته مهم اين است كه چگونه مي‌توان ضمن تامين ‏آزادي‎ ‎اشخاص نظم عمومي نيز مخدوش نشود. اعتبار و حدود اعتبار شرط عدم مسئوليت از مسائل‎ ‎مورد گفتگوي بين ‏علماي حقوق مي‌باشد. امروزه اصل اعتبار شرط عدم مسئوليت مورد قبول‎ ‎اغلب كشورها واقع شده است ولي شرط عدم ‏مسئوليت اعتبار مطلق ندارد و در برخي موارد‎ ‎نظير اضرار عمدي باطل است . شخص نمي‌تواند شرط نمايد كه نسبت به ‏افعال عمدي خود‎ ‎مسئول نباشد. بطور كلي در هر مورد كه شرط عدم ضمان با نظم عمومي مخالف باشد باطل‎ ‎شناخته ‏مي‌شود.

هر گاه شرط عدم مسئوليت بطور صحيح واقع شود مسئوليت متعهد را از بين‎ ‎مي‌برد ديگر زيان ديده نمي‌تواند ‏از وارده كننده زيان مطالبه خسارت نمايد. موضوع‎ ‎شرط عدم مسئوليت در حقوق ايران، در چهار فصل بررسي شده ‏است : فصل اول: كليات . فصل‎ ‎دوم: قلمرو و اعتبار شرط عدم مسئوليت . فصل سوم: بررسي شرط عدم مسئوليت در ‏عقود و‎ ‎قراردادها فصل چهارم: آثار شرط عدم مسئوليت‎  عدم مسئوليت‎ ‎مسئله اساسي ايجاد سازش بين آزادي و نظم است . ‏آزادي مبناي قرارداد و نظم مبناي‎ ‎مسئوليت است . در اين موضوع نكته مهم اين است كه چگونه مي‌توان ضمن تامين ‏آزادي‎ ‎اشخاص نظم عمومي نيز مخدوش نشود. اعتبار و حدود اعتبار شرط عدم مسئوليت از مسائل‎ ‎مورد گفتگوي بين ‏علماي حقوق مي‌باشد. امروزه اصل اعتبار شرط عدم مسئوليت مورد قبول‎ ‎اغلب كشورها واقع شده است ولي شرط عدم ‏مسئوليت اعتبار مطلق ندارد و در برخي موارد‎ ‎نظير اضرار عمدي باطل است . شخص نمي‌تواند شرط نمايد كه نسبت به ‏افعال عمدي خود‎ ‎مسئول نباشد. بطور كلي در هر مورد كه شرط عدم ضمان با نظم عمومي مخالف باشد باطل‎ ‎شناخته ‏مي‌شود. هر گاه شرط عدم مسئوليت بطور صحيح واقع شود مسئوليت متعهد را از بين‎ ‎مي‌برد ديگر زيان ديده نمي‌تواند ‏از وارده كننده زيان مطالبه خسارت نمايد. موضوع‎ ‎شرط عدم مسئوليت در حقوق ايران، در چهار فصل بررسي شده ‏است : فصل اول: كليات . فصل‎ ‎دوم: قلمرو و اعتبار شرط عدم مسئوليت . فصل سوم: بررسي شرط عدم مسئوليت در ‏عقود و‎ ‎قراردادها فصل چهارم: آثار شرط عدم مسئوليت‎ ‎ ئول نباشد. مثلا در قرارداد حمل و نقل شرط نمود‎ ‎كه ‏متصدي فقط تا ميزان يك ميليون ريال مسئول باشد. در اين حالت اگر خسارت وارده بيش‎ ‎از ميزان مذكور باشد متعهد ‏نسبت به مقدار اضافي مسئوليتي ندارد. در شرط عدم مسئوليت‎ ‎مسئله اساسي ايجاد سازش بين آزادي و نظم است . ‏آزادي مبناي قرارداد و نظم مبناي‎ ‎مسئوليت است . در اين موضوع نكته مهم اين است كه چگونه مي‌توان ضمن تامين ‏آزادي‎ ‎اشخاص نظم عمومي نيز مخدوش نشود. اعتبار و حدود اعتبار شرط عدم مسئوليت از مسائل‎ ‎مورد گفتگوي بين ‏علماي حقوق مي‌باشد. امروزه اصل اعتبار شرط عدم مسئوليت مورد قبول‎ ‎اغلب كشورها واقع شده است ولي شرط عدم ‏مسئوليت اعتبار مطلق ندارد و در برخي موارد‎ ‎نظير اضرار عمدي باطل است . شخص نمي‌تواند شرط نمايد كه نسبت به ‏افعال عمدي خود‎ ‎مسئول نباشد. بطور كلي در هر مورد كه شرط عدم ضمان با نظم عمومي مخالف باشد باطل‎ ‎شناخته ‏مي‌شود. هر گاه شرط عدم مسئوليت بطور صحيح واقع شود مسئوليت متعهد را از بين‎ ‎مي‌برد ديگر زيان ديده نمي‌تواند ‏از وارده كننده زيان مطالبه خسارت نمايد.  ‎