داستان حمایت دریافت ستم دیده ای که دست راستش قطع شده بود…

داستان حمایت دریافت ستم دیده ای که دست راستش قطع شده بود…

مردی ساکت و ناامید به تشویق دوستش به محل دفتر موسسه حقوقی ما مراجعه نمود. مردی که هنگام ورود به دفتر با دست چپ، دست راست خود را می گرفت تا اصابت به جایی نکند.. دست آویزان که از آستین کوتاه مرد نمایان بود، ظاهرا دست بود اما فقط آویزان...…