در خصوص حکم رشد اطفال

آیا با تایید گواهی پزشکی مبنی بر اینکه شخص بالغ شده است . این امر مبنی بر جواز رشد در مورد اشخاص نابالغ است در این خصوص اداره حقوقی نظریه ای را ابراز نموده است : نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ - ۱۳۸۷/۶/۱۸ با عینات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون…