مرگ از دید حقوقی

آیا میدانید مرگ بر چند نوع است ؟ مرگ از منظر حقوقی، سه نوع است : - مرگ ظاهری : حالت اغمای عمیقی است که در اثر داروهایی که سطح هوشیاری را از بین می برد مانند دارو های روان گردان و مسکن های قوی که در اثر استفاده آنها شخص…