مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری و توهین به امام خمینی ماده 514 قانون مجازات اسلامی در بخش کتاب پنجم مصوب سال 1375 در این خصوص بدین گونه مشعر است هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا.....علیه و مقام معظم به نحوی از انحا اهانت نماید به…