بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بدون سنوات ارفاقي

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، مصوب كرد كه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بدون سنوات ارفاقي مجاز است.

 نمايندگان مجلس در ادامه جلسه سه‌شنبه ۲۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ -جز 7 بند 13 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است.

موسي‌الرضا ثروتي سخنگوي كميسيون تلفيق در توضيح اين ماده گفت:‌در حال حاضر بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با احتساب پنج سال سنوات ارفاقي انجام مي‌شود. يعني اين كاركنان به ازاي 25 سال سابقه با دريافت 30 روز حقوق بازنشسته مي‌شوند.

وي افزود: با مصوبه جديد مجلس در سال جاري، بازنشستگان پيش از موعد به ازاي 25 سال كار، 25 روز حقوق مي‌گيرند و ديگر سنوات ارفاقي مشمول آنها نمي‌شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس همچنين جزء 6 بند 13 را از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرايي است و شامل اجراي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود.