سوء پیشینه

ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مشعر است : ـ محكوميت قطعي كيفری در جرايم عمدی به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد : 1 ـ محكومان…