خسارت از دید حقوق

در امر حقوقی خسارت چند نوع است به عنوان مثال : 1 – خسارت دادرسی که شامل هزینه دادرسی ( ابطال تمبر دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و.... ) و یا بطور کلی هر هزینه ای که برای اثبات دعوا و یا دفاع در دعوا لازم…