زمان انتقال ترکه به ورثه

ابتدا ببینیم منظور از ترکه چیست و جایگاه آن در قوانین حقوقی کشور به چه صورت است.. ترکه در فرهنگ لغت دهخدا اینگونه تعریف شده است : مالی را که از تعلق حق دیگران به عین آن مال صافی باشد. در کتب حقوقی ترکه اینگونه تعریف شده است : ترکه،…