برتری سند عادی چک از سفته

1-چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد. 2-صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته ، درصدي از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست بايد پرداخت گردد. 3-هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد. 4- اگر چک…