سوء پیشینه

سوء پیشینه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (در مورد سوء پیشینه ) سوال: با عنايت به ماده25 2525 25قانون مجازات اسلامي مصوب1392 وتبصره1 یک آن كه مقرر ميدارد: درغير موارد فوق مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر…