فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی

بخش چهارم فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی  دراینجا ابتدا از تعریف و ذكر موارد فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن میگوییم؛ سپس آثار فورس ماژور را بدانگونه كه در قراردادهای یاد شده پیش بینی می شود ، بررسی می نمائیم . الف. تعریف وموارد فورس ماژور…

مواردی از فورس ماژور

بخش سوم مواردی از فورس ماژور : بعد از بحث از قواعد عمومی راجع به شرایط و آثار فورس ماژور، بجا است مواردی از آن باختصار مورد بررسی واقع شود. انقلاب، اعتصاب و منع قانونی از جمله عواملی هستند كه معمولاً درقراردادهای اقتصادی بین المللی بعنوان فورس ماژور ذكر می…

شرایط و آثار فورس ماژور

بخش دوم شرایط و آثار فورس ماژور نخست شرایط واركان فورس ماژور كه تحقق فورس ماژور منوط به وجود آنها است (الف) و سپس آثاری كه فورس ماژور درصورت تحقق ببار می آورد(ب)، موردبحث قرار خواهد گرفت . بحث ما دراینجا مبتنی بر قواعد عمومی حقوق، یعنی قواعدی است كه…