نکات مهم قانون شورای حل اختلاف

نکات مهم قانون شورای حل اختلاف

نکات کلیدی مربوط به قانون شورای حل اختلاف در ایران - توجه داشته باشید شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی غیر دادگستری است. - در شورای حل اختلاف بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد نه بهای اعلامی خواهان رسیدگی به دعوایی که خواسته آن وجه رایج…

قانون جدید شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف   مبحث اول: مقررات عمومي       ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد. تبصره…