فرق دیه و ارش

فرق دیه و ارش در چیست؟ دیه، معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما نوع و میزان خسارت دیه درقانون مشخص است، ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست . (فرق دیه و ارش) به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست…