تغییر قانون کار

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار، پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یا قابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كار و چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول…