مراحل قانون گذاری در ایران

[caption id="" align="alignright" width="300"] مراحل قانون گذاری در ایران[/caption] عامه مردم به غیر از حقوقدانان یعنی اغلب مردم، به محض مشاهده مطلبی در مورد تصویب قانون بدون دقت به مراحل قانون گذاری، به اشتباه تصور می کنند این مطلب که در مجلس مطرح شده حجت قانونی دارد..! بخصوص هنگام مطالعه…