قانون معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه

قانون معافیت از پرداخت نیم عشر مالیات برای مهریه  در تاریخ ‌79/11/26 به تصویب رسید، و عنوان می‌کند که در قانون بودجه‌ سال ‌١٣٨٠ – تبصره‌ی ‌٣٢ بند«هـ»، معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه لحاظ شده است.

در بند «هـ» این قانون آمده است:

 چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه، در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن (اعم از اجراییه شدن اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه‌ی عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این بند از قانون در سال ‌١٣٨٠ لازم‌الاجرا شده و در پرونده‌های اجرایی سابق که مختومه شده‌اند و نیم عشر دولتی آن‌ها وصول نشده، نیز تسری می‌یابد طبق عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ‌١٣ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ‌١٥ سال شمسی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح منوط است.

قانون معافیت از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه در تاریخ ‌81/4/1 با اصلاحات در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

نقل از اعظم شفائی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه