مجازات نگهداری و حمل بنگ و تریاک

مجازات نگهداری و حمل بنگ و تریاک

نگهداری و مخفی وحمل کردن بنگ و چرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس  - تا 50 گرم = تا 3 میلیون جزای نقدی تا 50 ضربه شلاق - بیش از 50 گرم تا 500 گرم =  5 تا 15 میلیون ريال جزای نقدی…