مجازات ورود، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش مواد مخدر مانند بنگ ….

وارد، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش یا در معرض فروش قرار دادن انواع مواد مخدر شامل  بنگ ، جرس ، تریاک و شیره سوخته تریاک و گراس یا تفاله تریاک تا 50 گرم مواد مخدر: تا چها رمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه…