حجر و انواع محجور

[caption id="attachment_3304" align="aligncenter" width="300"] انواع محجور در قانون مدنی[/caption] حجر مفرد کلمه محجور است به طور کلی سه گروه از افراد محجور (حجر) محسوب‌ می‌شوند: صغیر صغیر بر دو نوع است صغیر غیر ممیز: صغیر ممیز منظور از صغیر کسی است که به بلوغ و رشد نرسیده باشد. به عبارت…