سوء پیشینه

سوء پیشینه

سوء پیشینه (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) سوال: با عنايت به ماده25 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 وتبصره1 یک آن (در خصوص سوء پیشینه ) كه مقرر مي دارد: درغير موارد فوق مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهي­ هاي صادره از مراجع ذي­ربط…