سوء پیشینه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (در مورد سوء پیشینه )

سوال:

با عنايت به ماده25 2525 25قانون مجازات اسلامي مصوب1392 وتبصره1 یک آن كه مقرر ميدارد: درغير موارد فوق مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات خواهشمند است دستور فرمائيد سوال ذيل در كميسيون تخصصي مطرح وپاسخ آن جهت بهره برداري قضائي به اين شعبه ارسال گردد

سئوال:چنانچه شخصي داراي يكي از محكوميتهاي بندهاي سه گانه ماده25 باشد وپس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي مقرر در بندهاي مزبور نيز سپري گردد ونيز چنانچه شخصي مشمول تبصره1 ماده مزبور گردد سپس سوابق كيفري آنها از دادگستري استعلام شود آيا مرجع قضايي دايره سجل كيفري در گواهيهاي صادره مجاز به ذكر عبارت فاقد سابقه كيفري ميباشد هست يا اينكه لزوما عبارت بايد طوري تنظيم گردد كه اشارهاي به سابقه كيفري غيرموثرمحكومعليه داشته باشد.

 

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه ( مورخ 23/4/1392 شماره7/93/961)

 11 11با توجه به اين كه صرفاً، محكوميت قطعي در جرايم عمومي طبق ماده 26 2525 قانون مجازات اسلامي 1392 مصوب 1392محكومٌ عليه را در مدت هاي مقرر در ذيل اين ماده، از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و با انقضاي اين مواعد، همان طور كه در تبصره 2 دو ماده 26 26قانون مذكور تصريح شده ، شخص اعاده حيثيت حاصل مي نمايد و آثار تبعي محكوميت وي نيز زائل مي گردد لذا صدور گواهي عدم سوء پيشينه بلامانع بوده و لزومي به درج م حبس حكوميت در گواهي صادره نيست.

 22 2محكومين موضوع تبصره 1 یک ماده 25 26قانون مجازات اسلامي 1392 مصوب 1392 سال 1392فاقد سابقه محكوميت مؤثر محسوب مي شوند و محكوميت آنان در گواهي هاي صادره درج نمي شود مگر آن كه استعلام كننده مرجع قضايي باشد كه در اين صورت محكوميت غير مؤثر آنان نيز به مرجع مذكور منعكس مي شود.

ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند :

الف 7 سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی .

ب – 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد ( تبعید)و حبس تا درجه 4.

پ 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه5 .

تبصره یک : در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گوتهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گرددمگر به درخواست مراجع قضائی برای تعین یا باز نگری در مجازات .

تبصره دو : در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود .

تبصره سه : در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود . محکوم در مدت درزمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای خکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.