مستثنیات دین مطابق قانون جدید مصوب سال 94

مستثنیات دین مطابق ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی مصوب سال 94 ماده۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی…