تکلیف مهریه زن افغانی که در ایران زندگی می کند..

تکلیف مهریه زن افغانی که در ایران زندگی می کند..

سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه در این خصوص(مهریه زن افغانی) چیست؟ نظریه شماره ۳۲۳۳/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ تکلیف مهریه زن افغانیپاسخ : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند، تابع…