تکلیف مهریه زن افغانی که در ایران زندگی می کند..

سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ نظریه شماره ۳۲۳۳/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳پاسخ : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند، تابع مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران…