تکلیف مهریه زوجه ای که همسرش فوت نموده و وی قیم فرزندانش نیز می باشد

مهریه زنی که همسرش فوت شده و قیم فرزندان است در این گونه موارد علی الاصول زوجه می بایستی مهریه خود را از وراث مطالبه کند، اما چنانچه خود قیم بقیه وراث باشد و نیز قیم همان فرزندان هم باشد ..........اداره کل حقوقی قوه قضائیه بدین گونه اظهار نظر نموده:…