اشاره ای به برخی از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۹۰/۰۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. مطابق ماده 13 ـ مجازاتهای انتظامی‌ قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی  2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه…