نقش کلانتری در دعاوی کیفری

نقش کلانتری در دعاوی کیفری  در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط، پیش بینی شده است : بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است : 1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف…