آیا میدانید منظور از مهر و موم ترکه چیست؟

مهر و موم ترکه مفهوم لغوی مهر و موم ترکه: مهر (اسم)، آلتی از فلز، سنگ و در عصر ما لاستیک و جزء آنها که بر آن نام و عنوان کسی یا بنگاهی یا موسسه ای را وارون کنده باشند و چون بر آن مرکب بمالند و آنگاه بر کاغذ…