تکلیف مهریه زن افغانی که در ایران زندگی می کند..

سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ نظریه شماره ۳۲۳۳/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳پاسخ : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند، تابع مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران…

روش دقیق محاسبه مهریه به نرخ روز

محاسبه مهریه سال1389 به نرخ روز بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد: مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷…