مجازات نگهداری و حمل بنگ و تریاک

مجازات نگهداری و حمل بنگ و تریاک

نگهداری و مخفی وحمل کردن بنگ و چرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس  - تا 50 گرم = تا 3 میلیون جزای نقدی تا 50 ضربه شلاق - بیش از 50 گرم تا 500 گرم =  5 تا 15 میلیون ريال جزای نقدی…

مجازات ورود، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش مواد مخدر مانند بنگ ….

وارد، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش یا در معرض فروش قرار دادن انواع مواد مخدر شامل  بنگ ، جرس ، تریاک و شیره سوخته تریاک و گراس یا تفاله تریاک تا 50 گرم مواد مخدر: تا چها رمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه…